Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 47/2014 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 4053827.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1. Hedera Business B.V. (hierna: Hedera) is statutair gevestigd te Sassenheim en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 78237386. Zij houdt kantoor aan de Madame Curiestraat 22f, te (2171TW) Sassenheim.
 • 2. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hedera met derden (Koper) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het door Koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Haarlem en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 • 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • 4. Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hedera wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Hedera ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 • 5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met Koper, ook indien de toepasselijkheid van deze Voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 • 1. Alle aanbiedingen van Hedera zijn vrijblijvend. Geoffreerde prijzen blijven maximaal 30 dagen geldig. Hedera behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar prijzen en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
 • 2. Bestellingen geschieden door middel van het door Koper invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per e-mail, fax, telefoon of post. De bestelling houdt een voor Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het Hedera heeft bereikt.
 • 3. Hedera kan een bestelling binnen zeven kalenderdagen accepteren door middel van een e-mail - of faxbericht of per post aan Koper ter bevestiging van de bestelling en/of door toezending van het bestelde product. Indien de bestelling niet binnen deze termijn op een van de hiervoor genoemde wijzen is geaccepteerd, geldt de bestelling als geweigerd.

 

Artikel 3. Conformiteit

 • De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product. Aansprakelijkheid voor fouten of omissies in deze beschrijving wordt uitgesloten. Garanties omtrent technische specificaties van de zaken kunnen slechts van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hedera aan de Koper zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Prijzen

 • 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro's, exclusief BTW (tenzij daarbij is vermeld dat het een inclusief BTW-prijs betreft), exclusief heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, alsmede exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten.
 • 2. Voor verpakking en verzending geldt dat indien de netto factuurwaarde €50,00 of meer bedraagt, de levering franco geschiedt aan het adres van Koper. Voor een levering met een netto factuurwaarde van minder dan €50,00 wordt €5,00 voor zendingen naar Nederland en €7,95 voor zendingen naar België in rekening gebracht voor vracht - en administratiekosten.
 • 3. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het netto factuurbedrag exclusief vracht - en verpakkingskosten en exclusief BTW en (andere) heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
 • 4. Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, exclusief de waddeneilanden, en slechts op het tijdstip van de bestelling. Hedera is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig.

 

Artikel 5. Bedenktijd

 • 1. Koper heeft het recht om de koop binnen twee werkdagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een schriftelijke mededeling aan Hedera. Dit recht op ontbinding geldt niet, wanneer Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.
 • 2. Binnen zeven dagen na ontbinding van de overeenkomst dient Koper het product terug te zenden aan Hedera. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van Koper.
 • 3. Koper mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.
 • 4. Bij beschadiging of tenietgaan van een product ten aanzien waarvan de koop ontbonden is, heeft Hedera recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd.
 • 5. Het recht tot ontbinding geldt niet indien het product:
  • - door onzorgvuldig dan wel onkundig gebruik beschadigd is geraakt;
  • - door zijn aard niet kan worden teruggezonden;
  • - duidelijk persoonlijk van aard is, dan wel op verzoek van Koper en volgens diens specificaties speciaal voor hem is vervaardigd of aangepast;
  • - snel kan bederven of verouderen; en/of,
  • - video-opnamen of computerprogrammatuur betreft en Koper de op dit product aangebrachte verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 6. Levering en overmacht

 • 1. Levering geschiedt door toezending van het gekochte product aan het door Koper opgegeven afleveradres. Hieronder wordt verstaan een levering gelijkvloers, aan de deur, op maximaal 50 meter afstand van de plaats waar het transportmiddel van Hedera kan parkeren, uit te voeren door een werkkracht met een handpallettruck.
 • 2. Indien levering als omschreven in 6.1 niet mogelijk is, is Hedera gerechtigd extra leveringskosten in rekening te brengen.
 • 3. De termijn voor levering kan naar gelang aard en omvang van een bestelling variëren. De opgegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor Hedera niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.
 • 4. Hedera kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel Koper een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.
 • 5. Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet leverbaar is, wordt Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en zal Hedera de koopprijs (indien deze reeds was voldaan) terugbetalen.
 • 6. Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan Koper medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product. Na voornoemde mededeling betaalt Hedera de koopprijs (indien deze reeds was voldaan) aan Koper terug, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst is gesloten.
 • 7. Aansprakelijkheid van Hedera voor schade voor Koper of derden als gevolg van gebreken, het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, is uitgesloten.
 • 8. Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van Hedera ligt), wordt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden.
 • 9. Bij levering worden de kosten voor verpakking en verzending niet apart vermeld.

 

Artikel 7. Betaling, opschorting en verrekening

 • 1. Facturering geschiedt gelijktijdig met levering van de bestelde goederen (althans zo spoedig mogelijk daarna). Levering en betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door Hedera naar aanleiding van de bestelling wordt bevestigd.
 • 2. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na levering op de rekening als vermeld op de factuur van Hedera te zijn bijgeschreven, (uitzondering van Apple producten deze dienen binnen 7 dagen na levering op de rekening te staan). De factuur wordt geacht zonder protest te zijn ontvangen en behouden, indien deze niet binnen genoemde betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd is betwist.
 • 3. Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van Koper door Hedera wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.
 • 4. Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Hedera.
 • 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een kredietbeperking bedrag verschuldigd van 3% van de netto factuurwaarde exclusief B.T.W. en een rente van 0,75 % per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag.
 • 6. Alle verdere (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) kosten met betrekking tot de incasso van het door Koper aan Hedera verschuldigde, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten belopen 25% over het openstaande bedrag, met een minimum van €250,=.
 • 7. Hedera is, indien Koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.
 • 8. Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Hedera, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. De eigendom van door Hedera geleverde producten gaat pas over op het moment dat Koper al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Hedera verschuldigd is, heeft voldaan.
 • 2. Het risico van het product gaat op het moment van de feitelijke aflevering over op Koper.
 • 3. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door Koper is niet toegestaan zolang Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hedera.

 

Artikel 9. Klachten

 • 1. Koper is gehouden bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Zichtbare schade dient vermeld te worden op de vrachtbrief van de transporteur en direct schriftelijk gemeld te worden aan Hedera. Indien dit niet het geval is, dient Koper Hedera daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 8 werkdagen na de aflevering, danwel binnen (8) dagen nadat de Koper het gebrek had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van enige afgeleverde zaak, aflevering van het ontbrekende, uit welken hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet-tijdige melding, doch in ieder geval 6 kalendermaanden na de aflevering.
 • 2. Indien Hedera tijdig van Koper een in 9.1 bedoelde kennisgeving ontvangt, zal zij deze op gegrondheid onderzoeken. Indien (deels) gegrond bevonden, zal Hedera de geleverde producten - naar keuze van Hedera - herstellen, danwel door nieuwe vervangen, danwel overgaan tot creditering van de koopprijs. Aansprakelijkheid voor enige vertraging in de levering van vervangende producten die hieruit mogelijk voortvloeit is uitgesloten. Hedera behoudt zich het recht voor om eventuele handeling en restocking kosten door te belasten aan Koper.
 • 3. Retourzendingen dienen steeds gefrankeerd te zijn. Indien Hedera een retourzending ontvangt in geval van een door haar uiteindelijk gegrond bevonden kennisgeving als in 9.1, worden de frankeerkosten niet gecrediteerd.
 • 4. Schade aan het product als gevolg van het handelen door Koper in strijd met de bij het product behorende handleiding, overige voorschriften of deze Voorwaarden, bij het inbouwen, aansluiten, bedienen of opslaan van het product, is voor rekening en risico van Koper. Voorschriften die in acht dienen te worden genomen betreffen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de voorschriften zoals verstrekt door de fabrikant van het product.

 

Artikel 10. Overmacht

 • 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, is Hedera in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling, c.q. levering op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Koper, zonder dat Hedera gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hedera kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder meer (doch niet uitsluitend wordt onder overmacht verstaan oorlogsgevaar, oorlogsvoorbereiding, (oorlogs)oproer, oorlogsschade, brand - en waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen, in - en uitvoerbeperkingen, storingen in de bedrijfsvoering, waaronder energiestoringen etc., bij zowel Hedera als haar toeleveranciers.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten, software en apparatuur

 • 1. Bij de koop van een softwareproduct of product waarbij software (waar onder, doch niet uitsluitend, programmatuur, websites en databestanden) wordt meegeleverd, verkrijgt Koper een gegevensdrager (cd-rom, etc.) en de bijbehorende documentatie (indien aanwezig). De rechten van Koper op software worden beheerst door de voorwaarden conform de desbetreffende licentieovereenkomst van de fabrikant van de software.
 • 2. Koper verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever.
 • 3. Installatie van nieuwe software, alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Koper dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van de installatie van software is uitgesloten.
 • 4. Hedera staat er niet voor in dat software zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken, of dat alle fouten of andere gebreken zullen worden verholpen.
 • 5. Alle rechten op de door Hedera genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo's etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient Koper alle rechten van derden te respecteren.
 • 6. Koper draagt het risico van selectie van apparatuur (waaronder, doch niet uitsluitend, computers, onderdelen en randapparatuur) en software. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeschiktheid van toepassing van apparatuur en/of software is uitgesloten.
 • 7. Installatie van apparatuur en/of software (en/of aanverwante diensten zoals dataconversie) behoort niet tot de verplichting van Hedera, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 8. Indien en voor zover Hedera apparatuur en/of software van (derden)fabrikanten aan Koper levert, zullen, mits zulks door Hedera schriftelijk aan Koper is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur en/of software de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Koper ter inzage bij Hedera en Hedera zal deze aan Koper op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Koper en Hedera om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en (transport) schade

 • 1. Elke aansprakelijkheid van Hedera voor Koper of derden is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van te leveren goederen.
 • 2. Aansprakelijkheid voor verlies van data (op welke wijze dan ook) op bij Hedera gekochte opslagmedia is uitgesloten.
 • 3. Aansprakelijkheid voor schade voor Koper als gevolg van geringe afwijkingen in kwaliteit en/of hoeveelheid en/of kleur betreffende papier en/of drukwerk is uitgesloten. Onder geringe afwijking in hoeveelheid wordt verstaan een afwijking van 5%.
 • 4. Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare, c.q. merkbare schade heeft, is Koper verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk Hedera schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.
 • 5. Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan Hedera te worden gemeld.

 

Artikel 13. Privacy

 • 1. Hedera behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • 2. Alle door Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door Hedera gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Hedera noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

 

Artikel 14. Overige bepalingen

 • 1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Hedera vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
 • 2. Hedera is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Koper opgegeven adres.
 • 3. Hedera is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 • 4. Op alle overeenkomsten met Hedera is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 5. Voor geschillen is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Haarlem bevoegd.
Chatten